කොරෝනා මර්දනයට ජපන් රජයෙන් ඩොලර් මිලියන 1.2 ක ප්‍රදානයක්

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

ජපාන රජය විසින් මෙරට කොරෝනා මර්දනය කිරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.2 ක ප්‍රදානයක් සිදුකර තිබෙයි.

  Read More>>