නිවසේ සිට වැඩ කරන සතිය රජය නැවත 10 තෙක් දික් කරයි

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

හෙට (6) සිට ලබන සිකුරාදා (10) දක්වා සතිය  රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙඅංශයේම ආයතන සඳහා නිවසේ සිට වැඩකරන කාලයක් ලෙස රජය දන්වා ඇත. මීට ඉහත පසුගිය සතියේ සිකුරාදා තෙක් එය නම් කළද නිල වශයෙන් ලබන සතියට එය දීර්ඝ කිරීම
  Read More>>