රැකියා ස්ථානයේ කොරෝනාවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න උපදෙස් මාලාවක්

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

රැකියා ස්ථානයේදී කොරෝනා වයිරසයෙන් ආරක්ෂා වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ උපදෙස් මාලාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය මගින් නිකුත් කර තිබේ.
  Read More>>