කටුනායක ගුවන්තොටේ සාත්තු සේවකයාට කොරෝනා හැදී හදිසි ප්‍රතිකාර වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය වසලා

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ හදිසි ප්‍රතිකාර ලබාදීමට තිබූ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සාත්තු සේවකයකුට කොරෝනා වෛරසය වැලඳීම නිසා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය වසා දැමීමට පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

  Read More>>