ලෙඩෙක් අහුවෙලත් දිගටම වැඩ දෙනවැයි නිව්යෝර්ක් නුවර ඇමේසන් සේවකයෝ පාරට බහිති

Tuesday, March 31, 2020 0 Comments


ඇමරිකාවේ නිව්යොර්ක් නුවර ස්ටේටන් අයිලන්ඩ් ගබඩාවේ ඇමසන් කම්කරුවන් සඳුදා වැඩ වර්ජනය කිරීමක් සිදු කළේ සමාගමේ “COVID-19 වසංගතය තුළ තමන්ට ආරක්ෂාව තහවුරු නැති බව
  Read More>>