අවසර දුන්නත් සේවකයන් නිවාඩු නිසා ‘චූන් පාන්’ අලෙවියට බාධා

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

බේකරි නිෂ්පාදන නිවෙස්වලට ගොස් අලෙවි කිරීමට අවසර දී තිබුණද මේ වන විට සේවකයන් නිවාඩු ගොස් සිටින නිසා එම කටයුත්ත සියයට පනහකින් අසාර්ථක වී ඇතැයි බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති
  Read More>>