ඇඳිරි නීතිය අතර ඔසුසැල් විවෘත කෙරේ , පොලීසියෙන් තුණ්ඩුව බැලුපසු ඇතුළට

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments


ඇඳිරිනීතිය හමුවේ රජයේ නිසි අවසරයක් ඇතිව හැටන් නගරයේ ඔසුසැල් කිහිපයක් විවෘත කර තිබෙන ආකාරයක් වාර්තා විය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News