රතන හිමි ඥානසාර හිමි ජීවන් ඇතුළු පිරිස මැතිවරණයෙන් විසිවෙයි -අපේක්ෂක ලැයිස්තු ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

අපේ ජන බල වේගය කොඩියේ ලකුණ නාම යෝජනා වලින් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක නාම යෝජනා තාක්ෂණික හේතු මත ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත.
ඒ අනුව කොළඹ,මොණරාගල කුරුණෑගල
  Read More>>