පවතින තත්ත්වය පහව යන තෙක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට අන්තර්ජාලය නොමිලේ

Sunday, March 22, 2020 0 Comments


රජයේ විශ්ව විද්‍යාලවල ඊ-ඉගෙනුම් (e- learning) ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිව ඇති සිසුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමිලේ ලබාදෙන ලෙස
  Read More>>