බෙදන්න එළවළු තොග ඇතිතරම් තියනවා නුවරඑළියෙන් පණිවිඩයක්

Monday, March 23, 2020 0 Comments

දිවයිනේ ඕනැම පළාතකට බොදා හැරීමට තරම්  එළවළු තොග නුවරඑළියේ ඇති බවත්, අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙක් ඉල්ලිම් කරන්නේ නම් එළවළු තොග ලබාදීම සඳහා නුවරඑළිය ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානය සුදානම් කර ඇති බවත්
  Read More>>