රැඳවියෙකුට කොරෝනා වැළදුණේ යැයි සැකයට බන්ධනාගාර නිලධාරීන් නිවාඩු

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැදවියෙකුට කොරෝනා රෝගය වැළදි ඇතැයි සැකයට අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුලත්  කිරිමෙන් අනතුරුව එම රෝගයට බියෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරින් විශාල පිරිසක්
  Read More>>