සවස ඇදිරි නීතිය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග පෙට්‍රල් ෂෙඩ් - සුපර්මාර්කට් සෙනගින් පිරේ

Friday, March 20, 2020 0 Comments

 දිවයින පුරා බලපැවැත්වෙන පරිදි දින 4 ක ට ආසන්න කාලයක් ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම නිසා අද
  Read More>>