පස්වරු 3.30 සිට සියලු දුම්රිය අවලංගුයි - අධිවේග මාර්ග 4.00 ට වසයි

Friday, March 20, 2020 0 Comments

අද පස්වරු 3.30 සිට ලබන සදුදා (23) උදෑසන 6.00 දක්වා සියලුම දුම්රියන් අවලංගු කර ඇති බව දුම්රිය
  Read More>>