අවදානම් කලාප නොවන ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීති වේලාවේ සංශෝධන

Thursday, March 26, 2020 0 Comments

අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙන කොළඹ ගම්පහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක තුන හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීති වේලාවන් නැවත සශෝධනය කර තිබේ. දවල් 12 ට නැවත පනවන්නට නියමිතව තිබූ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News