හෝමාගම මූලික රෝහල හිස් කර කොරෝනා රෝහලක් කරයි

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

කොරෝනා රෝගීන්ගේ වැඩිවීමේ අවදානමට සුදානමක් ලෙස හෝමාගම මූලික රෝහල කොරෝනා සැක සහිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News