කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර අවදානම් කලාපයේ ඇඳිරි නීතිය දිගටම - බඩු ගෙදරටම එවන වැඩසටහනක්

Tuesday, March 24, 2020 0 Comments

මාර්තු(24) උදේ 6.00ට ඉවත් කළ කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම, මන්නාරම, වව්නියාව, මුලතිව්, කිළිනොච්චි සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක ඇදිරි නීතිය ප.ව. 2.00ට යළි ක්‍රියාත්මක විය.
 කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සලකා කොළඹ, ගම්පහ,කළුතර දිස්ත්‍රික්ක ඉතා අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මින් ඉදිරියට අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු
  Read More>>