ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 රෝගීන් 100යි

Tuesday, March 24, 2020 0 Comments


3.35pm
ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 ආසාදනය වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 100ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.
  Read More>>