කොරෝනාවෙන් පාඩු ලබන බිස්නස්වලට රජයෙන් ආර්ථික පැකේජයක්

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

අද ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ හමුවේදී ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන කොරෝනාවෙන් පාඩු ලබන බිස්නස්වලට රජයෙන් ආර්ථික පැකේජයක් හදුන්වාදී ඇති බව කීය. එයට අනුව
  Read More>>