🔥 ඇඳිරි නීතිය දිගටම - කොළඹ-ගම්පහ-පුත්තලමට පැය 8 විරාමය අඟහරුවාදා සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වලට පැය 8 විරාමය සඳුදා

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

දැනට බලපැවැත්වෙන ඇදිරි නීතිය කෙටි විරාමයක් සහිතව දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අද සවස දන්වා ඇත.
කොළඹ, ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය මාර්තු 24 අඟහරුවාදා උදේ 6.00 ඉවත් කර එදිනම, එනම් 24 අඟහරුවාදා දහවල් 2.00 ට
  Read More>>