අඟහරුවාදා දක්වා දික්වන ඇදිරි නීතියට තව දිස්ත්‍රික්ක 5 ක් එකතු කෙරේ

Sunday, March 22, 2020 0 Comments


මීට ඉහත රජය මගින් දන්වා සිටියේ 24 අගහරුවාදා දක්වා ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරන්නේ කොළඹ ගම්පහ හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පමණක් බවයි. නමුත් අලුත්ම සංශෝධනය අනුව
  Read More>>