ඇඳිරි නීතියෙන් පසු පැය 2 ක් වත් බැංකු අරින්න - මහ බැංකුවෙන් ඉල්ලීමක්

Sunday, March 22, 2020 0 Comments

හෙට දිනය තුල පොලිස් ඇදිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙන ප්‍රදේශවල පිහිටි බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍රලාභි විශේෂිත බැංකු ශාකා අවම වශයෙන් පැය 2 ක් විවෘත කර තබන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අදාල බැංකුවලින් ඉල්ලීමක් කරයි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News