ආසාදිත තරුණයකු සේවය කළ බණ්ඩාරවෙල හෝටලයේ 54 ක් නිරෝධායනයට

Friday, March 20, 2020 0 Comments

වැලිමඩ මිරහවත්ත ගම්මානයෙන් හමුවු කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වූ බවට තහවුරු වූ තරුණයා සේවය කළ බණ්ඩාරවෙල නගරයේ හෝටයක කාර්ය මණ්ඩලය නිරෝධානයට
  Read More>>