විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේ කාල සීමාව 31 තෙක් දීර්ඝ කෙරේ

Monday, March 23, 2020 0 Comments

විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ  කිරීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News