කොරෝනා ගැන අවුරුදු 2 කට කලින් මහාචාර්යවරියක් කියපු අනාවැකිය

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News