වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 27 වාර්තාව - කොරෝනා සැක රෝගීන් 238 ක් රෝහල් වල

Friday, March 27, 2020 0 Comments


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව
  Read More>>