කොරෝනා හානියට තවත් සහන -අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - මාර්තු26

Thursday, March 26, 2020 0 Comments

ඊයේ (25) පැවති  අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලබාගත් කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම අද දින (26) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී සිදුකරන ලදී. එහිදී කැබිනට් ප්‍රකාශකවරුන් වන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමන් දත්වන ලද කරුනු
  Read More>>