ලයිසියම් පාසලේ 250කට නවාතැන් ගතහැකි කුරුණෑගල ගොඩනැගිල්ල නිරෝධායනය වෙනුවෙන්

Monday, March 23, 2020 0 Comments

ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල් සමූහයට අයත් කුරුණෑගල පිහිටි 250 දෙනෙකුට සියලු පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස භාවිත කිරීමට ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News