ලයිසියම් පාසලේ 250කට නවාතැන් ගතහැකි කුරුණෑගල ගොඩනැගිල්ල නිරෝධායනය වෙනුවෙන්

Monday, March 23, 2020 0 Comments

ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල් සමූහයට අයත් කුරුණෑගල පිහිටි 250 දෙනෙකුට සියලු පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස භාවිත කිරීමට ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
  Read More>>