ඉතාලියෙන් ඇවිත් සැඟවී සිටින දරුවන් ඇතුළු 12 කගේ ඡායාරූප ප්‍රසිද්ධ කෙරේ

Monday, March 23, 2020 0 Comments

තාලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නොවී සැගවී සිටින
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News