ඉන්දියාාව් නිර්භයා ඝාතකයින් ලබන 20 වනදා එල්ලා මැරේ

Monday, March 16, 2020 0 Comments

මීට වසර 8 කට පෙර 2012 ලෝකයේම අවධානය දිනාගනිමින් ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවූ නිර්භයා නමින් නම් කළ තරුණිය බස් රථයක් තුළදී සමූහ දූෂණයට ලක්කිරීමේ සිදුවීමට වරදකරුවන්වූ  සිව්දෙනා මාර්තු 20 වන
  Read More>>