වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 18 වාර්තාව - කොරෝනා සැක රෝගීන් 212 ක් රෝහල් වල

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව
  Read More>>