කොවිඩ් බිය අස්සේ 16 නිවාඩුවේත්ම හියංගණයේ ඇඟලුම් සේවකයන් සේවයට කැඳවලා

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සඳහා ඊයේ (16වැනිදා) නිවාඩු දිනයක් ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මගින් චක්‍ර ලේඛනයක් නිකුත් කර තිබිය දී එය සැලකිල්ලට නොගනිමින් මහියංගණ නගරයට ආසන්නයේ
  Read More>>