කාමර 150 කින් යුත් Citrus Waskaduwa හෝටලේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් කරන්න කැමතිලු

Saturday, March 21, 2020 0 Comments


කාමර 150 කින් යුත් Citrus Waskaduwa නමැති තරු පන්තියේ හෝටලය අවශ්‍යතාවයක් මතුවුවහොත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News