කොළඹ ගම්පහ පුත්තලම ඇදරි නිතිය නැවත පනවන්නෙ 12 ට නොව 2 ට

Tuesday, March 24, 2020 0 Comments

මින් පෙර සදහන් කල ආකාරයට කොලඹ ගම්පහ පුත්තලම හා උතුරු පලාත් දිස්තික්ක කිහිපයකට අද උදේ 6 ට ඉවත් කර 12 ට පනවන බව කි ඇදිරි නිතිය යලි පනවන වේලාව දවල් 2 දක්වා නැවත වෙනස් කර තිබේ

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News