10 වැනි කොරෝනා ආසාදිත 17 වියේ තරුණිය දෙවැනි ආසාදිත මුස්ලිම් පුද්ගලයාගේ ඥාති දුවක්

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

පසුගිය සතියේ ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් මුල් වරට හමුවීමට පටන් ගත් පසුව මත්තෙගොඩ ප්‍රදේශයේ ජයන්ත රණසිංහ නමැති සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයාට මුල්වරට කොරෝනා ධනාත්මකවූ බව පැවසිණි. අනතුරුව රණසිංහ මහතා සමග අවසන් සංචාරය අතරදී දඹූල්ලේ අමායා ලේක් හෝටලයේ රියදුරු
  Read More>>