ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ලැයිස්තු - 1 කොටස

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

මෙවර මැතිවරණය සඳහා දැනට නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයින්ගේ දිස්ත්‍රික් 12 ක නම් ලැයිස්තු පහතින් පළවේ.
අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වල ලැයිස්තු
  Read More>>