🔥 තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 07 ක්:මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 18 දක්වා ඉහළට

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

9.00pm
මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 07 ක් සොයා ගෙන තිබේ. මේ අනුව මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 18 කි. නව ආසාදිතයින් ගැන වැඩිදුර විස්තර
  Read More>>