පුත්තලම මාරවිල ගම්මාන 06කට සීල් තැබේ

Sunday, March 29, 2020 0 Comments

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පුත්තලම මාරවිල ප්‍රදේශයේ ගම්මාන 06කට ඇතුළුවීමට සහ පිටවීමට නැවත දන්වන තුරු තහනම් කර තිබේ.
  Read More>>