ප්‍රියංකා චොප්රාගේ සැමියාට ඇය සමග ගමන් කිරිමේදී වීසා ප්‍රශ්නයක්

Monday, February 04, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News