මාලනියගෙන් ඉවත්වීම රටට හෙළිකළ ලකී හරිද වැරදිද ?

Thursday, July 19, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News