කොරෝනා සමයේ ලංකාවේ ආගන්තුක සත්කාරය Nas Daily අගය කරයි

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments

ප්‍රකට වීඩියෝ බ්ලොගර්වරයෙකු වන නස් ඩේලි කොරෝනා සමයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ආගන්තුකයින්ට දැක්වූ කරුණාව හා සත්කාරය අගය කරමින් වීඩියෝවක් ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.
කොරෝනා වසංගතය පැතිරුණ සමයේ විදේශ රටවල සිරවූ සංචාරකයින්ට
  Read More>>