රථ වාහන දඩ පත්‍රිකා ගෙවිම සඳහා සහන කාලයක්

Monday, May 11, 2020 0 Comments

කල් ඉකුත් වු රථ වාහන දඩ පත්‍රිකා ගෙවිම සඳහා අතිරේක සහන කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙයි.

අද(11) සිට මැයි 29 වනදා දක්වා එම අතිරේක සහන කාලය ප්‍රකාශයට පත්කර  ඇති බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි .
  Read More>>