ඇඳිරිනීතිය සහ කොරෝනා පාලනය සම්බන්ධව නිකුත්වෙන නිවේදන ව්‍යාකූලයි

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

කොවිඩ් 19 ආසාදනය පාලනය කිරීම උදෙසා රජය  විවිධ ප්‍රදේශ අශ්‍රිතව නිරතුරුව පනවන පොලිස් ඇඳිරිනීතිය සම්බන්ධ නිවේදන ව්‍යාකූල බව දක්වමින් වෛද්‍ය, නීතිඥ පාලිත බණ්ඩාර සුබසිංහ තබා ඇති සටහනක්
  Read More>>