රූපලාවන්‍යාගාර හා සෑලූන් විවෘත කරන්නැයි ඇමතිනිය දන්වයි

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

තාවකාලිකව වසා දැමුණු රූපලාවන්‍යාගාර, කොණ්ඩා කපන ස්ථාන  සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුව
යළි විවෘත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය උපදෙස් දී තිබේ.
ඒ COVID-19 හේතුවෙන් රජය විසින් තාවකාලිකව වසාදැමීමට පියවර ගත් රූපලාවන්‍යාගාර නැවත
විවෘත කිරිමට අදාළව සහ රූපලාවන්‍යාගාර ක්ෂේත්‍රයට
  Read More>>