මීවද හොරකමේ ගිය වළසෙකු අල්ලා සිරකර තැබුවැයි ඉතාලියේ ආන්දෝලනයක්

Monday, May 11, 2020 0 Comments


මාස නවයක් පමණ මී පැණි සොරකම් කළ පැපිලන් නමැති වලසෙකු අල්ලා ගැනීමට ඉතාලියේ ගොවීන් පිරිසකට හැකියාව ලැබී තිබේ. නමුත් එම සත්වයා අල්ලාගැනීමෙන් පසු සිරගත කර තිබීම සත්ත්ව හිංසනයක් බව  මේ වනවිට ගැටලුවක්ව ඇත.

  Read More>>