විදේශගත ලාංකිකයින් නැවත ගෙන්වාගැනීම ගැන පැහැදිලි කිරීමක්

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

විදේශගත ලාංකිකයින් නැවත ගෙන්වාගැනීම ගැන විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශ ලේකම් රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා සිදු කරන පැහැදිලි කිරීමක් පහතින් දැක්වේ. ජාතික රූපවාහිනිය සමඟ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී
  Read More>>