කොරෝනා සම්බන්ධයක් ඇතැයි සැක කුෂ්ඨ රෝගයක් රටවල් ගණනාවක දරුවන්ට හැදිලා

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය දරුවන්ට වැළඳුණද ඔවුන්ට ඒ හේතුවෙන් බරපතළ රෝග ලක්ෂණ පහළ වූ බව වාර්තා වූයේ ඉතා කලාතුරකිනි. එනමුත් දරුවන්ට වැළඳෙන වෙනත් භයානක රෝගී තත්වයක් පිළිබඳව මෑතක සිට වාර්තා වෙමින් පවතී. එය කොරෝනා වෛරසයට සම්බන්ධද නැද්ද යන්න
  Read More>>