එකවර ඩොලර් මිලියනයේ ලොතරැයි දෙකක් දිනූ ජෝ-බී

Saturday, May 02, 2020 0 Comments

ආර්ථික අගහිඟකම් ඇති මේ කාලයේ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමක් සිදුවන්නේ නම් එය සතුට දනවන විමතිය දනවන කාරණයකි. කෙනෙකුට එක් දිනුමක් නොව දිනුම් දෙකක් එකවර ලැබීම ඊටත් වඩා විමතියට හේතුවකි.
  Read More>>