ෆුඩ් සිටි, කීල්ස්, ආර්පිකෝ, ස්පාර් හෙට 11 සිට ඇරලා

Sunday, May 10, 2020 0 Comments

නාගරිකව වැඩිම දෙනෙකු ගමන් කරන සුපිරි වෙළෙඳ ජාලයන් වන ෆුඩ් සිටි, කීල්ස්, ආර්පිකෝ හා ස්පාර් සුපිරි වෙළෙදසල් හෙට 11 සිට සිය වෙළෙඳසල් විවෘත කරන බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News