රියදුරු බලපත්‍රවල කල් ඉකුත්වීම නොසලකා හරී

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

මාර්තු 10 දා වන විට කල් ඉකුත් වන රියැදුරු බලපත්වල කාලය කොවිඩ් – 19 වසංගතය අවසාන වන තෙක් දීර්ඝ කරන ලෙස ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී තිබේ.

  Read More>>