ඇඳිරි නීති ඉවත් කිරීම පැහැදිලි කරමින් පොලිසිය නිකුත් කළ නිවේදනය

Sunday, April 19, 2020 0 Comments


සදුදා හා බදාදා දින සිට වෙනස්වන ඇදිරි නීතිය හා එම කොන්දේසි ගැන පොලිසිය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය මේ සමග පළවේ.
  Read More>>